una informació precisa pot ajudar a afrontar l'autolesió
si algú proper s'autolesiona, un primer pas per ajudar-lo pot ser obtenir informació precisa 

Professionals sanitaris

En construcció

Recorda

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.